Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre.

NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn for alle. Dette er våre viktigste saker.

Likestilling og diskriminering
I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer, og blir begrenset på mange samfunnsområder. Norges Handikapforbund har derfor et sterkt fokus på likestilling og diskriminering.
Likestilling og diskriminering
Universell utforming
Trapper, fortauskanter, terskler, smale dører og mangel på heiser, hindrer funksjonshemmede fra å være aktive deltakere i samfunnet. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Universell utforming er derfor en av Norges Handikapforbunds fanesaker.
Universell utforming
Tekniske hjelpemidler
Tekniske hjelpemidler er helt nødvendige for å leve et aktivt og selvstendig liv og delta i samfunnet. I forbindelse med kommunereformen har regjeringen foreslått å overføre mer ansvar for hjelpemidler til kommunene. En slik endring er Norges Handikapforbund sterkt imot.
Tekniske hjelpemidler
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Retten til brukerstyrt personlig assistanse  er imidlertid begrenset. Norges Handikapforbund mener at retten til brukerstyrt personlig assistanse må utvides. Alle funksjonshemmede som ønsker og vil ha nytte av BPA, må få rett til ordningen.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Arbeid
En funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel er det svært mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe. NHF er opptatt av at funksjonshemmede skal ha reell adgang til arbeidsmarkedet og til stillinger de er kvalifisert for.
Arbeid
Skole
Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må gå på spesialskoler et annet sted. En viktig grunn er at skolene ikke er tilgjengelige.
Skole
Rehabilitering
For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å kunne leve et selvstendig liv. Erfaringen viser imidlertid at mange ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene de har behov for. NHF er opptatt av at alle med behov for det, skal få en reell tilgang til individuelt tilpasset rehabilitering.
Rehabilitering
Politisk rapport
I den politiske rapporten forteller vi om det arbeidet vi har gjort og de resultatene vi har oppnådd.
Politisk rapport